您现在的位置是:帕瓦特国学资讯网 > 诗词鉴赏 > 诗词鉴赏

夔府孤城落日斜每依北斗望京华

admin2023-12-30诗词鉴赏人已围观

简介出自唐朝杜甫的《秋兴八首》 原文赏析: 玉露凋伤枫树林, 巫山巫峡气萧森。 江间波浪兼天涌, 塞上风去接地阴。 丛菊两开他日泪, 孤舟一系故园心。 寒衣处处催刀尺, 白帝城高

出自唐朝杜甫的《秋兴八首》

原文赏析:
玉露凋伤枫树林, 巫山巫峡气萧森。 江间波浪兼天涌, 塞上风去接地阴。 丛菊两开他日泪, 孤舟一系故园心。 寒衣处处催刀尺, 白帝城高急暮砧。 夔府孤城落日斜, 每依北斗望京华。 听猿实下三声泪, 奉使虚随八月槎。 画省香炉违伏枕, 山楼粉堞隐悲笳。 请看石上藤萝月, 已映洲前芦荻花。 千家山郭静朝晖, 日日江楼坐翠微。 信宿渔人还泛泛, 清秋燕子故飞飞。 匡衡抗疏功名薄, 刘向传经心事违。 同学少年多不贱, 五陵衣马自轻肥。 闻道长安似弈棋, 百年世事不胜悲。 王侯第宅皆新主, 文武衣冠异昔时。 直北关山金鼓振, 征西车马羽书驰。 鱼龙寂寞秋江冷, 故国平居有所思。 蓬莱宫阙对南山, 承露金茎霄汉间。 西望瑶池降王母, 东来紫气满函关。 云移雉尾开宫扇, 日绕龙鳞识圣颜。 一卧沧江惊岁晚, 几回青琐点朝班。 瞿塘峡口曲江头, 万里风烟接素秋。 花萼夹城通御气, 芙蓉小苑入边愁。 珠帘绣柱围黄鹄, 锦缆牙樯起白鸥。 回首可怜歌舞地, 秦中自古帝王州。 昆明池水汉时功, 武帝旌旗在眼中。 织女机丝虚夜月, 石鲸鳞甲动秋风。 波漂菰米沉云黑, 露冷莲房坠粉红。 关塞极天惟鸟道, 江湖满地一渔翁。 昆吾御宿自逶迤, 紫阁峰阴入渼陂。 香稻啄余鹦鹉粒, 碧梧栖老凤凰枝。 佳人拾翠春相问, 仙侣同舟晚更移。 彩笔昔曾干气象, 白头吟望苦低垂。
拼音解读
yù lù diāo shāng fēng shù lín , wū shān wū xiá qì xiāo sēn 。 jiāng jiān bō làng jiān tiān yǒng , sāi shàng fēng qù jiē dì yīn 。 cóng jú liǎng kāi tā rì lèi , gū zhōu yī xì gù yuán xīn 。 hán yī chù chù cuī dāo chǐ , bái dì chéng gāo jí mù zhēn 。 kuí fǔ gū chéng luò rì xié , měi yī běi dòu wàng jīng huá 。 tīng yuán shí xià sān shēng lèi , fèng shǐ xū suí bā yuè chá 。 huà shěng xiāng lú wéi fú zhěn , shān lóu fěn dié yǐn bēi jiā 。 qǐng kàn shí shàng téng luó yuè , yǐ yìng zhōu qián lú dí huā 。 qiān jiā shān guō jìng cháo huī , rì rì jiāng lóu zuò cuì wēi 。 xìn xiǔ yú rén hái fàn fàn , qīng qiū yàn zǐ gù fēi fēi 。 kuāng héng kàng shū gōng míng báo , liú xiàng chuán jīng xīn shì wéi 。 tóng xué shǎo nián duō bú jiàn , wǔ líng yī mǎ zì qīng féi 。 wén dào zhǎng ān sì yì qí , bǎi nián shì shì bú shèng bēi 。 wáng hóu dì zhái jiē xīn zhǔ , wén wǔ yī guàn yì xī shí 。 zhí běi guān shān jīn gǔ zhèn , zhēng xī chē mǎ yǔ shū chí 。 yú lóng jì mò qiū jiāng lěng , gù guó píng jū yǒu suǒ sī 。 péng lái gōng què duì nán shān , chéng lù jīn jīng xiāo hàn jiān 。 xī wàng yáo chí jiàng wáng mǔ , dōng lái zǐ qì mǎn hán guān 。 yún yí zhì wěi kāi gōng shàn , rì rào lóng lín shí shèng yán 。 yī wò cāng jiāng jīng suì wǎn , jǐ huí qīng suǒ diǎn cháo bān 。 qú táng xiá kǒu qǔ jiāng tóu , wàn lǐ fēng yān jiē sù qiū 。 huā è jiá chéng tōng yù qì , fú róng xiǎo yuàn rù biān chóu 。 zhū lián xiù zhù wéi huáng hú , jǐn lǎn yá qiáng qǐ bái ōu 。 huí shǒu kě lián gē wǔ dì , qín zhōng zì gǔ dì wáng zhōu 。 kūn míng chí shuǐ hàn shí gōng , wǔ dì jīng qí zài yǎn zhōng 。 zhī nǚ jī sī xū yè yuè , shí jīng lín jiǎ dòng qiū fēng 。 bō piāo gū mǐ chén yún hēi , lù lěng lián fáng zhuì fěn hóng 。 guān sāi jí tiān wéi niǎo dào , jiāng hú mǎn dì yī yú wēng 。 kūn wú yù xiǔ zì wēi yǐ , zǐ gé fēng yīn rù měi bēi 。 xiāng dào zhuó yú yīng wǔ lì , bì wú qī lǎo fèng huáng zhī 。 jiā rén shí cuì chūn xiàng wèn , xiān lǚ tóng zhōu wǎn gèng yí 。 cǎi bǐ xī céng gàn qì xiàng , bái tóu yín wàng kǔ dī chuí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

很赞哦! ()